Podmienky a pravidlá

Obchodné podmienky zásielkového predaja IMUNOTOP CZ s.r.o.

 1. Kto sme a čo robíme
 2. Užívateľský účet
 3. Nákup tovaru
 4. Platobné podmienky
 5. Dodanie tovaru
 6. Odstúpenie od zmluvy
 7. Čo ak je tovar chybný? Ako je to so zárukou?
 8. Ako sa riešia vady v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom?
 9. Mimosúdne riešenie sporov
 10. Riešenie sporov s podnikateľmi
 11. Konečné dojednania

I. Kto sme a čo robíme

V týchto všeobecných obchodných podmienkach vás informujeme o tom, ako funguje e-shop www.sibyl.sk, ako u nás objednávať a platiť alebo kam sa môžete obrátiť v prípade reklamácie alebo akýchkoľvek nejasností. Prostredníctvom nášho e-shopu ponúkame výživové doplnky vlastnej výroby a kozmetiku od našich preverených dodávateľov.

 1. Predávajúcim je spoločnosť IMUNOTOP s.r.o., IČO: 259 65 107, so sídlom U Červeného mlýna 616/14, Ponava, 612 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod č. C 119808 (ďalej len "my"), ktorá inzeruje a predáva svoj tovar prostredníctvom svojho e-shopu umiestneného na internetovej stránke www.sibyl.sk (ďalej len "e-shop").
 2. Naši zákazníci, ktorí sú podnikateľmi aj spotrebiteľmi ("vy"), s nami môžu prostredníctvom e-shopu uzatvoriť kúpnu zmluvu ("zmluva").
 3. Ak u nás nakupujete mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania (nenakupujete "na občiansky preukaz"), ste v úlohe spotrebiteľa. Naše zákony vám v tomto smere priznávajú niektoré osobitné práva, o ktorých sa dočítate ďalej v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
 4. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "VOP") je vysvetliť vám, aké sú naše vzájomné práva a povinnosti v súvislosti so Zmluvou medzi nami alebo na jej základe prostredníctvom e-shopu, a informovať vás o nich. Okrem týchto Podmienok sa v našom vzťahu riadime aj českým právom, najmä zákonom č. 89/2012 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, ak ste spotrebiteľom. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Akékoľvek odchylné ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok.
 5. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú dôverné a ako s takými sa s nimi bude zaobchádzať. Spracúvame aj niektoré vaše osobné údaje. O tom, prečo to robíme a ako ich chránime, si môžete prečítať tu.

II. Používateľský účet

Na našej webovej lokalite si môžete vytvoriť používateľské konto. Prostredníctvom používateľského účtu môžete spravovať svoje objednávky, prezerať si svoje predchádzajúce objednávky a mať všetko prehľadne k dispozícii na jednom mieste.

 1. Objednávku môžete zadať zo svojho používateľského účtu, ale na zadanie objednávky nie je používateľský účet potrebný - objednávku môžete zadať aj bez registrácie.
 2. Pri registrácii nezabudnite, že ste povinní uvádzať správne a pravdivé informácie a ste povinní ich aktualizovať vždy, keď ich zmeníte. Informácie, ktoré uvediete pri objednávaní tovaru alebo vo svojom používateľskom účte, považujeme za správne.
 3. Používateľský účet je zabezpečený prihlasovacím menom a heslom. V súvislosti s týmito údajmi ste povinní zachovávať mlčanlivosť. Používateľský účet je len váš, neumožnite k nemu prístup tretím osobám. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie používateľského účtu treťou stranou.
 4. Ak údaje potrebné na prístup k vášmu používateľskému kontu boli alebo by mohli byť odcudzené alebo zneužité, okamžite nás o tom informujte.
 5. Upozorňujeme, že vaše používateľské konto môžeme zrušiť, najmä ak ho nebudete používať dlhší čas (minimálne 12 mesiacov) alebo ak porušíte svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto podmienok. Ak chceme vaše používateľské konto vymazať, vždy vás o tom vopred informujeme.
 6. Upozorňujeme, že používateľské konto nemusí byť k dispozícii vždy, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru.

III. Nákup tovaru

Ak sa vám páči niektorý z tovarov, ktoré ponúkame, a máte záujem o jeho kúpu, prečítajte si, prosím, nižšie popísaný postup objednávania.

 1. Náš e-shop obsahuje všetky potrebné informácie o tovare. Napriek tomu s vami môžeme uzavrieť zmluvu za podmienok, ktoré si dohodneme individuálne.
 2. Upozorňujeme, že všetky prezentácie tovaru v e-shope majú len informatívny charakter a nie sme povinní s vami uzavrieť zmluvu o tomto tovare.
 3. Náš tovar si môžete objednať na e-shope prostredníctvom formulára, ktorý obsahuje najmä informácie o tovare, cene, spôsobe úhrady ceny a údaje o požadovanom spôsobe doručenia a súvisiacich nákladoch. Objednávku vytvoríte kliknutím na tlačidlo "Objednať a zaplatiť" (ďalej len "Objednávka"). Pred odoslaním Objednávky môžete ľubovoľne meniť a dopĺňať akékoľvek údaje, ktoré ste zadali.
 4. Po prijatí vašej Objednávky vám potvrdíme jej prijatie na váš e-mail. Zmluva je medzi nami uzatvorená okamihom prijatia potvrdenia o prijatí Objednávky na váš e-mail, nie samotným odoslaním Objednávky z vašej strany. Ak je povaha Objednávky neobvyklá (napr. vysoká cena alebo veľké množstvo), môžeme vás kontaktovať a požiadať o dodatočné potvrdenie Objednávky. V takom prípade bude Zmluva medzi nami uzatvorená až po doručení takéhoto potvrdenia. Uzatvorením Zmluvy súhlasíte s tým, že za Tovar zaplatíte. V prípade Objednávky podanej telefonicky vám obsah Objednávky potvrdíme písomne a Zmluva je medzi nami uzavretá po doručení písomného potvrdenia, že s Objednávkou súhlasíte.
 5. V Objednávke musíte uviesť pravdivé a úplné údaje. V prípade, že uvediete alebo poskytnete nepravdivé alebo neúplné informácie, nenesieme zodpovednosť za žiadnu škodu tým spôsobenú.
 6. Náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s komunikáciou na diaľku, napríklad náklady na internetové pripojenie alebo telefón, znášate vy a nelíšia sa od štandardnej sadzby vášho operátora alebo poskytovateľa internetových služieb.
 7. V prípade zjavnej technickej chyby na našej strane pri určovaní cien tovaru v e-shope alebo v procese Objednávky vás budeme o tejto chybe čo najskôr informovať a zašleme vám e-mail s novou cenovou ponukou. Táto sa bude považovať za nový návrh Zmluvy. V tomto prípade je Zmluva uzatvorená po doručení vášho potvrdenia, že s novým návrhom ceny súhlasíte. V prípade, že medzi nami už bola uzatvorená Zmluva s takouto zjavne chybnou cenou, sme oprávnení od nej odstúpiť.
 8. Ak by ste za Objednávku zaplatili skôr, ako nám doručíte potvrdenie o akceptácii a k potvrdeniu vôbec nedôjde (napr. z dôvodu vypredania tovaru), vrátime vám celú zaplatenú sumu do 5 pracovných dní od jej pripísania na náš účet. Táto lehota je dodržaná aj pri podaní platobného príkazu alebo poštovej poukážky.

IV. Platobné podmienky

Nižšie si môžete prečítať, ako nám môžete zaplatiť za tovar.

 1. Pri všetkých tovaroch, nákladoch na dopravu a manipuláciu je vždy uvedená cena vrátane DPH a všetkých ostatných poplatkov (ďalej len "cena tovaru") na e-shope a v objednávke.
 2. Upozorňujeme, že zmeny ceny Tovaru, poštovného alebo zmeny limitu pre váš nárok na dopravu zdarma sú plne v našej kompetencii a akékoľvek iné vykonané zmeny nemajú vplyv na už uzatvorenú Zmluvu, pokiaľ sa v konkrétnom prípade nedohodneme inak.
 3. Cenu Tovaru môžete uhradiť spôsobmi uvedenými tu.
 4. Ak platíte bankovým prevodom, uhraďte cenu Tovaru spolu so správnym variabilným symbolom platby, ktorým je číslo Objednávky. Ak tento variabilný symbol neuvediete, môže sa stať, že platbu ceny Tovaru nebudeme môcť zosúladiť so Zmluvou a Tovar Vám nebude včas odoslaný.
 5. V prípade bezhotovostnej platby sa cena Tovaru považuje za uhradenú, keď je príslušná suma pripísaná na náš účet. Tovar vám bezodkladne potom odošleme, ak sa nedohodneme inak.
 6. V prípade platby na dobierku je cena za tovar splatná v čase prevzatia tovaru. V prípade platby prevodom alebo bezhotovostnej platby je cena za tovar splatná do 7 dní od doručenia nášho potvrdenia o prijatí Objednávky, t. j. spravidla od uzavretia Zmluvy.
 7. Na každú platbu vystavíme daňový doklad - faktúru, ktorá bude vždy spĺňať zákonné náležitosti a bude zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú v Objednávke.

V. Dodanie tovaru

V tomto článku sa dozviete, kedy a ako vám bude tovar doručený.

 1. Tovar vám zašleme prostredníctvom vami zvolenej doručovateľskej služby (ich zoznam nájdete tu).
 2. Ak ste spotrebiteľ, tovar vám bude doručený do 30 dní od uzavretia Zmluvy, ak sa nedohodneme inak. Ak tovar nedodáme včas, máte právo odstúpiť od Zmluvy a my vám vrátime cenu zaplatenú za tovar. Ak tovar, ktorý ste si objednali, nie je na sklade a nebude dodaný do 30 dní od uzavretia Zmluvy, vyhradzujeme si právo odstúpiť od Zmluvy. To sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom je v e-shope výslovne uvedená dlhšia dodacia lehota a na ktorom sme sa s vami, ak ste spotrebiteľ, dohodli na dlhšej dodacej lehote.
 3. Ak je vami objednaný tovar na sklade, odošleme ho čo najskôr.
 4. Ak tovar, ktorý ste si objednali, nie je na sklade, budeme vás o tom bezodkladne informovať a oznámime vám aj približný čas dodania. Ak s touto dodacou lehotou nesúhlasíte, máte právo odstúpiť od zmluvy, čím sa objednávka zruší a my vám vrátime zaplatenú cenu.
 5. Tovar dodáme na miesto vybrané v Objednávke a vy ste povinní si ho vyzdvihnúť. Ak si tovar neprevezmete, budeme to považovať za odstúpenie od Zmluvy. V takom prípade sme oprávnení požadovať od vás náhradu nákladov, ktoré nám vznikli v súvislosti s vrátením neprevzatého tovaru.
 6. V prípade, že vám bude potrebné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, ako ste si zvolili v Objednávke, ste povinný uhradiť náklady na takéto doručenie.
 7. Sme oprávnení odmietnuť dodať vám tovar, ak - podľa našej dohody - neuhradíte náklady na tovar alebo dopravu.
 8. Odporúčame vám, aby ste pri prevzatí tovaru od prepravcu dôkladne skontrolovali neporušenosť obalu tovaru. Odporúčame vám, aby ste dopravcovi bezodkladne oznámili akékoľvek zjavné poškodenie tovaru alebo jeho obalu počas doručovania. Takýto tovar nesmiete od dopravcu prevziať. Odporúčame vám tiež, aby ste nás o poškodení informovali a poškodenie zdokumentovali.
 9. Vlastnícke právo k tovaru nadobudnete zaplatením celej ceny tovaru, nie však pred prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na vás v okamihu, keď tovar prevezmete, alebo v okamihu, keď ste boli povinní tovar prevziať, ale v rozpore so Zmluvou ste tak neurobili.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Tento článok sa vzťahuje len na zákazníkov, ktorí nakupujú tovar mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojho povolania (nenakupujú "na účet") - t. j. na spotrebiteľov. Ako spotrebiteľom vám zákon poskytuje značnú ochranu v porovnaní s podnikateľmi. Pravdepodobne viete, že ak uzavriete zmluvu online, máte právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní. V niektorých prípadoch však môžu byť podmienky trochu odlišné, preto si pozorne prečítajte aj nasledujúci článok.

 1. Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej prostredníctvom internetu, e-mailu, telefónu alebo iných prostriedkov komunikácie na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu. Ak vám tovar zasielame vo viacerých zásielkach, lehota sa počíta až od prevzatia poslednej zásielky. Na druhej strane, ak vám tovar zasielame pravidelne, lehota sa počíta od doručenia prvej zásielky.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy nám musíte zakúpený tovar vrátiť a my vám vrátime zaplatenú sumu, ako je uvedené nižšie.
 3. V prípade tovaru vyrobeného podľa vašich požiadaviek alebo prispôsobeného vašim osobným potrebám nemáte právo odstúpiť od Zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Aj napriek tomu sa však budeme snažiť vyhovieť vašim prípadným námietkam.
 4. Rovnako nemáte právo odstúpiť od Zmluvy podľa tohto bodu, ak sa tovar rýchlo kazí, má krátku dobu trvanlivosti (napríklad ak ide o živé kvety), bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom alebo ak je tovar v uzavretom obale, ktorý ste z obalu vybrali, a tovar nie je možné vrátiť z hygienických dôvodov.
 5. Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, môžete použiť formulár, ktorý je prílohou týchto podmienok. Od Zmluvy však môžete odstúpiť aj akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením, ktoré nám oznámite.
 6. Do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy vám vrátime kúpnu cenu Tovaru vrátane nákladov na doručenie vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu možnému spôsobu doručenia, a to rovnakým spôsobom, akým sme ju od vás prijali, ak sa nedohodneme inak. Zakúpený tovar nám však musíte v rovnakej lehote zaslať alebo odovzdať (stačí, ak nám tovar v tejto lehote zašlete). Tovar musí byť vrátený kompletný, so všetkým príslušenstvom, najlepšie v pôvodnom obale (obal však nie je povinný).
 7. Vrátený tovar musí byť nepoškodený a neznečistený. Tovar nesmie vykazovať známky väčšieho ako bežného opotrebenia alebo poškodenia, pričom sa zohľadňuje potrebné oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. To znamená, že po prevzatí tovaru si ho môžete vyskúšať rovnako ako v kamennom obchode. Máme právo posúdiť, či je vrátený tovar nepoškodený, nepoškodený a nepoužitý a či ste nezapríčinili zníženie hodnoty tovaru tým, že ste s ním zaobchádzali iným spôsobom, ako je nevyhnutné s ohľadom na povahu, vlastnosti a funkčnosť tovaru. Ak tovar použijete v rozpore s týmto odsekom a spôsobíte na ňom škodu, sme oprávnení jednostranne započítať náš nárok na náhradu škody na tovare (náklady na uvedenie tovaru do stavu, v ktorom ho môžeme predať iným zákazníkom) proti vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny tovaru.
 8. Náklady na vrátenie tovaru späť k nám znášate vy.
 9. Nie sme povinní vám vrátiť žiadne prijaté peňažné prostriedky, kým nám tovar nebude doručený späť alebo kým nepreukážete, že bol odoslaný späť na našu adresu.
 10. Ak sme vám spolu s tovarom zaslali akékoľvek bezodplatné plnenie - darček, v prípade odstúpenia od Zmluvy musíte vrátiť aj toto bezodplatné plnenie.
 11. Tovar vrátane prípadných darčekov je potrebné zaslať alebo doručiť osobne na adresu: Prírodná lekáreň, Čistěves 70, 503 15 Čistěves. Tovar nám, prosím, neposielajte na dobierku.

VII. Čo ak je tovar chybný? Ako je to so zárukou?

Vždy sa snažíme dodať vám náš tovar v čo najlepšom stave, ale niekedy sa môže stať, že aj pri všetkej starostlivosti je tovar nejakým spôsobom chybný. Pozorne si prečítajte nižšie uvedené informácie o tom, za aké chyby sme zodpovední, ako reklamovať chybu a ako ju budeme riešiť.

 • Za čo sme zodpovední
 1. Zodpovedáme za to, že tovar je pri prevzatí bez závad. To znamená, že vám zodpovedáme najmä za to, že tovar:

  zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj kvalite, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam;
  ► je vhodný na účel, na ktorý ho požadujete a s ktorým ste súhlasili;
  ► je dodaný s dohodnutým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu.

 2. Ďalej zodpovedáme za to, že okrem dohodnutých vlastností:

  ► je tovar vhodný na účel, na ktorý sa vec bežne používa, a to aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania v danom odvetví, ak technické normy neexistujú;
  ► tovar zodpovedá svojím množstvom, kvalitou a inými vlastnosťami vrátane trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti obvyklým vlastnostiam veci rovnakého druhu, ktoré môžete rozumne očakávať, a to aj vzhľadom na verejné vyhlásenia nás alebo inej osoby v tom istom zmluvnom reťazci, najmä na reklamu alebo označenie;
  ► tovar je dodávaný s príslušenstvom vrátane obalu, návodu a iných pokynov na použitie, ktoré môžete rozumne očakávať;
  ► Tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním vzorke alebo exempláru, ktorý sme vám poskytli pred uzavretím Zmluvy. Za posledné štyri vyššie uvedené body nenesieme zodpovednosť, pokiaľ vás pred uzavretím Zmluvy výslovne neupozorníme, že niektorá vlastnosť Tovaru je odlišná, a vy s tým nebudete súhlasiť.

 3. Ak ste si kúpili tovar, ktorý bol chybný a na ktorý bola pre túto chybu poskytnutá zľava, nezodpovedáme za chybu, pre ktorú bola poskytnutá zľava. Zodpovedáme však za iné vady takéhoto tovaru.
 • Dokedy môžete reklamovať vadu?
 1. Ak ste spotrebiteľ, môžete reklamovať vadu, ktorá sa na tovare prejaví do dvoch rokov od prevzatia tovaru. To sa nevzťahuje na tovar, ktorý má stanovenú minimálnu dobu trvanlivosti, počas ktorej si tovar zachová svoje vlastnosti a funkcie, a pri ktorom môžete reklamovať vadu len do uvedenej maximálnej doby. Ak sa vada prejaví v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí, pokiaľ to nevylučuje povaha tovaru alebo vady.
 2. Ak ste nám vadu tovaru reklamovali oprávnene, lehota na reklamáciu vady neplynie po dobu, počas ktorej nemôžete vadný tovar používať.
 3. Ak ste podnikateľom, môžete uplatniť práva z vadného plnenia za predpokladu, že vadu vytknete bez zbytočného odkladu po tom, čo ste mali možnosť tovar prezrieť a vadu s náležitou starostlivosťou zistiť. To isté platí aj pre skrytú vadu, ale aj na ňu musíte upozorniť do dvoch rokov od prevzatia tovaru.
 • Ako reklamovať vadu? (ako podať reklamáciu)
 1. Reklamáciu nám zašlite e-mailom na adresu: info@sibyl.cz alebo listom/osobne na našu adresu: Prírodná lekáreň, Čistěves 70, 503 15 Čistěves.
  ► Formulár alebo sprievodný list k vašej reklamácii musí obsahovať nasledujúce údaje:
  Žiadosť o reklamáciu musí obsahovať: ► vaše kontaktné údaje, popis závady (napr. balenie obsahuje iné kapsuly) a žiadosť o spôsob vybavenia reklamácie (napr. požadujem nový výživový doplnok);
 2. doklad o kúpe tovaru (najlepšie priložením dokladu o kúpe).
 3. Tovar, ktorý považujete za chybný, doručte spolu s reklamačným formulárom na vyššie uvedenú adresu. Reklamačný formulár nám môžete doručiť aj elektronicky prostredníctvom e-mailu. Tovar by mal byť zabalený vo vhodnom obale, aby sa počas prepravy nepoškodil, a musí byť čistý a kompletný, t. j. so všetkým potrebným príslušenstvom, aby sme mohli posúdiť reklamáciu.
 4. Ak ste spotrebiteľ, po uplatnení reklamácie od nás dostanete e-mailom písomné potvrdenie - reklamačný protokol, ktorý slúži ako doklad na vybavenie reklamácie. Reklamačný protokol obsahuje informácie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete a vaše kontaktné údaje za účelom poskytnutia informácií o vybavení reklamácie.
 • Vady tovaru
 1. Ak je na predávanom tovare, jeho obale, v návode priloženom k tovaru alebo v reklame dostupnej najneskôr v čase uzavretia Zmluvy uvedená doba, počas ktorej si tovar pri bežnom používaní zachová svoje funkcie a vlastnosti, platia ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa zaväzujeme uspokojiť vás nad rámec vašich zákonných práv z chybného plnenia, ak tovar nemá vlastnosti uvedené v záručnom vyhlásení (záručnom liste), ktoré vám vystavíme najneskôr pri prevzatí tovaru. Na vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka za akosť, musíte upozorniť v lehote stanovenej dĺžkou záručnej doby.
 2. Zákonné práva z vadného plnenia ani záruka za akosť sa nevzťahujú na:
  na opotrebenie spôsobené bežným používaním, napr. odlupovanie obalu potravinového doplnku;
  ► v prípade použitého tovaru na opotrebenie zodpovedajúce úrovni jeho predchádzajúceho používania;
  ► vady, o ktorých ste vedeli pri kúpe výrobku alebo ktoré ste spôsobili, napr. ak ste zničili dávkovač telového oleja.
 • Čo môžete požadovať, ak je tovar chybný?
 1. Môžete požadovať odstránenie vady. Do dvoch rokov od prevzatia tovaru (ak tovar nemá kratšiu dobu trvanlivosti) môžete tovar reklamovať a podľa vlastného uváženia od nás požadovať:

  ► dodanie nového tovaru bez vady, alebo
  ► opravu tovaru.

 2. Ak je vami zvolený spôsob pre nás nemožný alebo neúmerne drahý v porovnaní s iným spôsobom, nemáte právo na výber spôsobu odstránenia vady. Ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, môžeme odmietnuť odstránenie vady, najmä s ohľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady.
 3. Môžete nás požiadať o primeranú zľavu alebo odstúpiť od Zmluvy, a to tak, že:
  ► ak sme odmietli vadu odstrániť alebo sme ju neodstránili v primeranej lehote po jej vytknutí tak, aby vám nespôsobila značné ťažkosti;
  ► ak sa vada opakuje (zvyčajne trikrát alebo viackrát, posudzuje sa individuálne);
  ► ak je vada podstatným porušením Zmluvy;
  ► ak je z nášho vyhlásenia alebo okolností zrejmé, že vadu neodstránime v primeranej lehote alebo bez zbytočných ťažkostí pre vás.
 4. Podstatné porušenie Zmluvy je také porušenie Zmluvy, o ktorom strana porušujúca Zmluvu vedela alebo musela vedieť v čase uzavretia Zmluvy, že by druhá strana Zmluvu neuzavrela, ak by porušenie predvídala.
 5. Od Zmluvy nemôžete odstúpiť, ak je chyba nepodstatná.
 6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňujeme my ako predávajúci. Ak je však na opravu vady k dispozícii niekto iný (napr. opravár) v našej oblasti alebo na mieste, ktoré je vám bližšie, vinu za vadu zhoďte tomu, kto je určený na vykonanie opravy.
 7. Nemusíte nám zaplatiť zostávajúcu cenu tovaru alebo jej časť, kým nesplníme svoje povinnosti vyplývajúce z vadného plnenia
 8. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte a dodržiavajte návod na obsluhu alebo návod na použitie, ak sme vám ho zaslali elektronicky alebo spolu s tovarom. Ak tovar poškodíte v dôsledku nesprávneho používania v rozpore s návodom, nebudete môcť uplatniť nároky z vady, ktorá z toho vznikla, v rámci svojich práv zo zodpovednosti za vady.
 9. Ak dokážeme, že ste o závade vedeli pred prevzatím tovaru alebo ste ju sami spôsobili, nie sme povinní vašej reklamácii vyhovieť.
 10. Vada tovaru sa nepovažuje za vadu spôsobenú vyššou mocou.
 • Vybavenie reklamácie
 1. Ak ste spotrebiteľ, budeme vás o vybavení reklamácie vrátane odstránenia vady informovať do 30 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa s vami nedohodneme na dlhšej lehote. Ak túto lehotu nedodržíme, máte právo odstúpiť od Zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu. Potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne dôvody zamietnutia reklamácie vám zašleme elektronicky alebo poštou. Záručná doba sa predlžuje o čas od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy ste povinní si tovar vyzdvihnúť.
 2. Ak ste podnikateľom, o vašej reklamácii rozhodneme čo najskôr. Vašu reklamáciu posúdime v primeranej lehote a zašleme vám písomné potvrdenie o dátume a spôsobe uplatnenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania opravy a prípadne dôvody zamietnutia reklamácie elektronicky alebo poštou.
 3. Ako spotrebiteľ máte nárok na náhradu nákladov primerane vynaložených na uplatnenie reklamácie, ak je reklamácia oprávnená a uznaná. Týmito nákladmi sa rozumejú najnižšie možné náklady. O náhradu týchto nákladov musíte požiadať do jedného mesiaca od skončenia lehoty na odstránenie vady, inak vám nemôžu byť priznané.

VIII. Ako sa riešia vady v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom?

Ak od nás nakupujete v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, na našu zodpovednosť za vady tovaru sa vzťahujú osobitné pravidlá. Ako profesionáli na to prosím pamätajte.

 1. Zodpovedáme vám za vadu, ktorú má vec v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa prejaví až neskôr. Vaše právo z vadného plnenia sa zakladá aj na neskôr vzniknutej vade, ktorú sme spôsobili porušením našich povinností.
 2. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, máte právo na:

  (a) odstrániť vadu dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
  (b) odstrániť vadu bezplatnou opravou;
  (c) primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
  (d) vrátenie kúpnej ceny pri odstúpení od zmluvy.

 3. Pri uplatnení reklamácie nám musíte oznámiť, ktoré právo ste si vybrali. Zmena voľby bez nášho súhlasu je možná len vtedy, ak ste požadovali opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak si právo na podstatné porušenie zmluvy nezvolíte včas, máte rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.
 4. Ak oprava alebo výmena tovaru nie je možná, môžete po odstúpení od zmluvy požadovať vrátenie celej kúpnej ceny.
 5. Ak svoje právo neuplatníte včas, máte rovnaké práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.
 6. Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, máte právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 7. Pokiaľ si neuplatníte právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy, môžeme dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môžeme podľa našej voľby odstrániť opravou veci alebo dodaním novej veci, pričom táto možnosť vám nesmie spôsobiť neprimerané náklady.
 8. Ak vadu neodstránime včas alebo odmietneme vadu odstrániť, môžete požadovať zníženie kúpnej ceny alebo môžete odstúpiť od zmluvy. Upozorňujeme však, že bez nášho súhlasu nemôžete zmeniť voľbu, ktorú ste si vybrali.
 9. Taktiež nemôžete odstúpiť od zmluvy alebo požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôžete vrátiť tovar v stave, v akom ste ho dostali. To však neplatí v nasledujúcich prípadoch:

  (a) ak sa stav zmenil v dôsledku kontroly zameranej na zistenie vady predmetu;
  (b) ak ste predmet používali pred zistením vady;
  c) ak ste svojím konaním alebo opomenutím neznemožnili vrátenie veci v nezmenenom stave;
  (d) ak ste vec pred objavením vady predali, spotrebovali alebo zmenili pri bežnom používaní; ak sa tak stalo len čiastočne, vrátite nám to, čo ešte môžete vrátiť, a nahradíte nám škodu v rozsahu, v akom ste mali z používania veci prospech.

 10. Ak ste nám vadu neoznámili včas, strácate právo na odstúpenie od zmluvy.
 11. Svoje práva z vadného plnenia môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na adrese nášho sídla.
 12. Záruku za akosť vám neposkytujeme, pokiaľ sme sa na tom medzi sebou výslovne nedohodli. V takom prípade by sa naša zodpovednosť riadila Občianskym zákonníkom.
 13. Nemáte nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením reklamácie.

IX. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Ak ste spotrebiteľ a vznikne medzi nami spotrebiteľský spor, máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Môžete tak urobiť tak, že sa obrátite na Českú obchodnú inšpekciu (sídlo: Ústredný inšpektorát - odbor ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, e-mail: adr@coi.cz). Riešenie bude iniciované na Váš návrh len v prípade, že nebude možné vyriešiť spor vzájomnou dohodou priamo s nami. Reklamáciu môžete podať do 1 roka odo dňa, kedy ste u nás svoje právo uplatnili prvýkrát.
 2. Môžete tiež využiť platformu na riešenie sporov online, ktorú zriadila Európska komisia na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

X. Riešenie sporov s podnikmi

 1. Ak u nás nakupujete v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojej samostatnej odbornej činnosti, ste v postavení podnikateľa. V prípade vzťahov medzi podnikateľmi - ako je náš - máte možnosť dohodnúť sa na miestnej príslušnosti súdu, ktorý by riešil prípadné spory medzi nami. Týmto túto možnosť využívame a dohodli sme sa, že ak je príslušnosť okresného súdu určená podľa právnych predpisov Českej republiky, bude príslušným súdom Obvodný súd pre Prahu 7, a ak je určená príslušnosť krajského súdu, bude príslušným súdom Mestský súd v Prahe.
 2. V každom prípade veríme, že prípadné spory budeme schopní vyriešiť vzájomnou dohodou.

XI. Záverečné dojednania

 1. Tieto Obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku a Zmluva medzi nami sa uzatvára tiež v českom jazyku. Všetky dohody medzi nami sa riadia právom Českej republiky.
 2. Všetku písomnú korešpondenciu si môžeme navzájom doručovať elektronickou poštou.
 3. Vo vzťahu k vám nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania.
 4. Sme oprávnení predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu našej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Podliehame tiež dozoru Českej obchodnej inšpekcie, okrem iného aj s ohľadom na dodržiavanie zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Dozor v oblasti ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.
 5. Všetky práva k nášmu e-shopu, najmä autorské práva k obsahu, vrátane grafickej úpravy stránok, fotografií, filmov, grafiky, ochranných známok, log a iného obsahu a prvkov, patria nám ako predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časti bez nášho súhlasu.
 6. Nezodpovedáme za chyby, ktoré vznikli v dôsledku zásahov tretích strán do e-shopu alebo v dôsledku jeho používania v rozpore s jeho účelom.
 7. V prípade vyššej moci nezodpovedáme za škody spôsobené v dôsledku alebo v súvislosti s vyššou mocou, a ak stav vyššej moci trvá dlhšie ako 10 dní, sme oprávnení odstúpiť od zmluvy.
 8. Znenie zmluvných podmienok môžeme meniť alebo dopĺňať, pričom aktuálne znenie nájdete vždy na našom e-shope. Zmena Podmienok nemá vplyv na práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia Podmienok. Ak ste spotrebiteľ, v potvrdení o prijatí vašej Objednávky na pevnom dátovom nosiči vám vždy zašleme znenie Podmienok platné v čase uzatvorenia Zmluvy medzi nami.
 9. Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy je priložený k Podmienkam.
 10. Zmluva vrátane týchto Podmienok je archivovaná v elektronickej podobe a nie je verejne dostupná. Ak ju potrebujete, pošlite nám e-mail a my vám ju radi zašleme.
 11. Pomocou týchto údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať:
 • E-mail: info@sibyl.cz;
 • adresa: U Červeného mlýna 14, 612 00 Brno - Královo pole;
 • telefón: + 420 737 996 969.

V Prahe 1. júla 2023

Príloha č. 1 na stiahnutie: Odstúpenie od zmluvy na stiahnutie tu.

Znenie obchodných podmienok platných od 1. januára 2017 do 30. júna 2023 nájdete tu.